Το Έργο

Το Virtual Spitfire στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ενήλικες εκπαιδευόμενους, ιδίως σε όσους ζουν σε μετα-βιομηχανικές περιοχές ή/και ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και επιθυμούν να ενισχύσουν το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισής τους. Το Έργο επιδιώκει, επίσης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε εκπαιδευτές ενηλίκων ή και επαγγελματίες του πολιτισμού και του τουρισμού σχετικά με την χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και της ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς. Αυτό θα επιτευχθεί αξιοποιώντας το ενδιαφέρον και τις γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις περιοχές και τα τοπία μετα-βιομηχανικής κληρονομιάς. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε το σε βάθος ενδιαφέρον για την τοπική κληρονομιά που σχετίζεται με παλαιά εργοστάσια, ορυχεία, λιμάνια ή κέντρα αγροτικής παραγωγής που κάποτε βρίσκονταν στο επίκεντρο των τοπικών κοινωνιών. Οι βιομηχανίες μπορεί να έχουν χαθεί ή να έχουν υποστεί τεχνολογικές αλλαγές, όπως η αυτοματοποίηση που οδηγεί στην απώλεια εργασίας. Ζητούμενο επομένως είναι ο εντοπισμός εναλλακτικών προτάσεων.

Το εταιρικό σχήμα του Έργου αποτελείται από 5 Οργανισμούς σε 4 χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Γαλλία και Ελλάδα, οι οποίοι, εκτός άλλων, ασχολούνται με την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων και την εκπαίδευση ενηλίκων σε μετα-βιομηχανικές περιοχές.

Αποτελέσματα

  • Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας: Μεθοδολογικό πλαίσιο για τη χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας ως μέρος μιας προσέγγισης μεικτής μάθησης για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων σε ενήλικες.
  • Κατασκευή VR Spitfire: προσομοίωση σε βάθος Εικονικής Πραγματικότητας 3D της κατασκευής του αεροπλάνου Spitfire για την συμμετοχή της κοινότητας στην τοπική κληρονομιά.
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ενηλίκων, προκειμένου να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές δεξιότητες, αξιοποιώντας τις γνώσεις και το ενδιαφέρον τους για τις μετά-βιομηχανικές περιοχές και συμμετέχοντας σε δράσεις των τοπικών τους κοινοτήτων.
  • Αποστολές Spitfire: Ηλεκτρονική μάθηση βάσει σεναρίου και αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων σε ενήλικους στο πλαίσιο αξιοποίησης της τοπικής βιομηχανικής κληρονομιάς.


Εταίροι